تبلیغات
ضد منـافق - مبحث دوم : سازمان وتشکیلات قوهء قضائیه - بخش پنجم : دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور
        

» مبحث دوم : سازمان وتشکیلات قوهء قضائیه - بخش پنجم : دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ... آشنایی با قوه قضائیه ,

 

بند 5 : دیوان‏عدالت‏اداری و سازمان بازرسی‏کل‏کشور

 به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولتی ، واحدهای دولتی و آیین‏نامه‏های دولتی واحقاق حقوق آن‏ها ، دیوانی به نام دیوان‏عدالت‏اداری زیرنظر رئیس‏قوه‏قضائیه تأسیس می‏گردد حدود اختیرات و نحوه‏ی عمل این دیوان را قانون تعیین می‏کند. ( اصل یکصد‏وهفتادوسوم قانون‏اساسی ) همچنین « براساس حق‏نظارت قوه‏قضائیه نسبت به حسن جریان امور واجرای صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام « سازمان‏بازرسی کل‏کشور » زیر نظر قوه‏ی قضائیه تشکیل می‏گردد.
 حدودواختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‏کند. » ( اصل یکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی ) 


ویرایش شده در - و ساعت -

نوشته شده در چهارشنبه 15 تیر 1384 و ساعت 06:07 ق.ظ توسط : آنتی منـافق

نظر ها () || [لینك مطلب]